Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA E-SHOPU ZELENAFARMACBD.CZ

  1. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost provádí zpracování vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy s vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1 Správcem vašich osobních údajů je obchodní společnost ZELENÁ FARMA CBD, vedená podnikající fyzickou osobou, Ing. Pavlem Vizingerem se sídlem Divadelní 356/6, 795 01 Rýmařov, IČ: 00748421, vedeným v živnostenském a obchodním rejstříku (dále jen „správce“).

2.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování ZELENÁ FARMA CBD – Ing Pavel Vizinger, Divadelní 356/6, 795 01 Rýmařov, ZELENÁ FARMA CBD – Petra Galyasová, Revoluční 10, 975 01 Rýmařov, kde má společnost sklad zboží č. 1 nebo ZELENÁ FARMA CBD, Horní Václavov 120, 792 01 Václavov u Bruntálu, kde má společnost sklad č. 2. Adresa elektronické pošty je zelenafarmacbd@seznam.cz.

2.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“); splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti Česká pošta, s.p., IČ:47114983,  případně dopravce PPL CZ, s.r.o. , IČ: 25194798, nebo Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306. Dle toho, jakou zasílatelskou společnost v objednávce zvolíte pro doručení vaší objednávky.

6.2 Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou osoby podílející se na zpracování objednávek, dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Tyto osoby jsou buď zaměstnanci společnosti ZELENÁ FARMA CBD nebo smluvními dodavateli společnosti ZELENÁ FARMA CBD.

6.3 Využijete-li chatbox pro kontaktování zákaznické podpory, kde napíšete své osobní údaje, bude příjemce vaši osobních údajů společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ:03668681. Tyto osobní údaje jsou použity pouze pro účely zákaznické podpory a ne pro rozesílání obchodních sdělení.

6.4 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6.5 Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. 

6.6 Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

7.2 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce.

 

Žádná položka